Ninnin - Riddles


Source:

Clews Parsons, Elsie. Folk-lore of the Antilles, French and English. American Folk-lore Society, 1933.

Trinidad

p. 367
44. Mama-mwen tini yon kay, i fèt tout an jalouzi.
Nas

45. Mama-mwen tini twa ti mamay. Yon pa sa beyen lòt.
Boutèy

Glo-mwen dous, mwen tini yonn sèl chivé lonn.
Koko Vè

Mwen pa di ayen, plim ka palé pou mwen.
Papyé Blan

Mwen toujou ka swiv zéklè.
Tonnè

Trinidad

Source:

Confiant, Raphaël. Dictionnaire des Titim et Sirandes (Divinettes et jeux de mots du monde créole). 1st. ed. Martinique, FWI: Ibis Rouge, 1998. Print.

p. 87
4. Mwen byen abiyé san yon bwanch fil? Mi

p. 113
203. Djab anwo, djab anba, Makintòch an mitan? ......... Zyé

p. 114
212. Yè oswè mwen dòmo isi, mwen lévé laho? ....... Jowomou

p. 137
361. Sa sé té an kay ki fèt tou an glou? .... Korasòl

p. 150
469. Tilili, tilili, long latjé? ...... Zédui épi fil

p. 155
510. Mwen té ka maché anlè an chimen. Yon ti nonm karé baré mwen? .... Kwab

p. 160
551. Manman mwen ni yon dra. I ka kouvè tout lèmonn la. I pa sa fini pliyé? ..... Syèl

553. Manman tini sitèlman ti manmay, i pa sa konté yo? ..... Zétwèl

p. 162
564. Manman tini yon pil ti yich. I mennen yo larivyè. Yo pa sa benyen kò yo, ni benyen yonn a lòt? ..... Boutèy

567. Manman mwen tini yon kay ki fèt èvèk yon sèl lapòt épi yon finèt? ..... Fou

568. Manman mwen tini yon piti bwa douvan lapòt, i tini douz diféwan kalité flè? ..... Mwa lanné a

569. Manman fèmé twa fi blan adan an kay. Lè i viwé, i touvé yo touné milatwès? ..... Pen

p.163

570. Manman mwen tini yon bawi san syèk, long kon yon chimné, won kon yon boul? ..... Bobin di fil

571. Manman mwen ni yon yich, i ka fè bay tout moun, i pa sa fè pou kòy? ..... Zedjui

572. Manman mwen fè yon lakay, mété yon sèl lapòt, i pa mété pyès finèt. I fèmé lapòt la, i mété difé andidan'y, i ktié'y dé jou. Lè i vini ouvé'y, i touvé'y byen bouyi? ..... Chabon
p. 180
703. Yon ti nonm épi yon ti fanm sali yon dra? ..... Plim èvèk papyé

p. 183
729. Papa isit mé i palé a Lonn? ..... Yon lèt (oben lafimen èvèk difé)

p. 184
733. Papa mwen tini yon kòk, chak fwa i chanté, difé ka sòti? ..... Fizi

734. Papa mwen jété yon bawi mi an lakou'y. Lannuit ou ka wè yo, lajouné pa tini yonn? ..... Zétwal

735. Papa mwen tini yon pyé piman, Jan kay li pa ka manjé mé jan déwò ka manjé? ..... Fi li

p. 189
776. Si pa té pou pen panèt, vini vinèt té ké manjé dòmi donnèt? ..... Loraj

p. 197
842. Pwèl anwo, pwèl anba, koko an mitan? ..... Zyé