Kont - Stories

Kont Patwa ki sòti Latwinité épi VénézwèlKont Patwa ki sòti Pawamin, Latwinité

Yonndé ti sipson

chicken_drink_med_tppr.jpg

(1) Pouki poul ka lévé tèt-li pou bwè

Si ou gadé yon poul lè i ka bwè glo, ou ké obzèvé i ka lévé tèt-li èvèk bèk-li ouvè avan i valé glo-a. Mwen tini yon ti sipson pou ba'w kouman sa koumansé.

Lontan lè Bondyé té fè moun épi tout sé zannimo-a, sé zwézo-a té fen. Yo mandé Bondyé pou bagay pou manjé épi bwè. Bondyé mété mi épi glo a tè-a pou yo. Poul té èmè glo-a, épi, pas i té zwézo-a pli gwo, i goumen èvèk sé ti zwézo épi bwè tout glo-a. Lè Bondyé viwé i wè yonndé zwézo mò. Bondyé vini faché. I mandé sé zannimo-a kouman sé ti zwézo mò.

Yo di'y sé poul ki bat yo épi tjwé yo.

Bondyé kwiyé poul épi di'y "Poul, ou to vowas. Ou vlé tout gló-a pou kò'w. Sa pa dwèt. Apwé jòdi, otjenn tan ou pwon yon bèk glo, ou ni pou lévé tèt-ou épi moutjwé mwen montan glo ou pwon. Si ou pa fè sa, mwen ké bawé gòj-ou épi pa jamè kité'w valé."

Dépi jou sa-a, sé kon sa tout poul ka bwè.

Traditional Story as told by Sixtus "Slammer" Pierre and Richard Mendez (Konpè Lapen), Paramin, désanm 2008. Transcribed by J. Ferreira and N. Hodge.
Please do not reproduce without permission. Permission given to Editions Garnier to reproduce in André Thibault, editor, Du français aux créoles : phonétique, lexicologie et dialectologie antillaises (Linguistique variationelle), Paris: Editions Garnier, 2015 (print and digital formats).

29324.jpg

(2) Pouki mal chyen ka lévé pat-yo lè yo ka pisé

Lontan mal chyen té ka bésé menm kon fémal chyen lè yo té vlé pisé. Yon jou yon mal chyen té ka bésé asoukoté yon pawisad pou pisé. I pa té wè pawisad-a té fann toupatou. An yon batmandizyé ‘Brip!’, pawisad-a tonbé épi kouvè’y. I hélé, i hélé, i hélé. I té blésé toupatou mè i pa té pèd lavi’y. Lè i lévé i liché kò’y, kwiyé tout sé mal chyen épi di yo istwa sa kouman i té maléwé.

Jik jou sa sé mal chyen pa té oublié. Otjenn tan yo ka pisé bò yon pawisad o yon pyébwa o otjenn bagay, yo ka pwenngad kò-yo. Sé pou sa yo ka lévé pat-yo dèyè yo tout tan pou defansé kò-yo siankan yo ka pisé bò yon bagay ki pa fò.

Tiw? Taw!

Traditional Story as told by Sixtus "Slammer" Pierre and Richard Mendez (Konpè Lapen), Paramin, © mas 2009. Transcribed by J. Ferreira and N. Hodge.
Please do not reproduce without permission.

Kont Patwa (Marvel Henry)


Konpè Lapen évé Konpè Tig (see here)


Kont Patwa ki sòti Laguit (Güiria), Venezuela


Kompe Tig epi kompe Lapen an tan kawen (see here)

07 - Track 07.mp3

© Liyo Briceño and Rosa de Briceño