These hymns were compiled by the Paramin R.C. Church (Légliz Paramin) on the occasion of Lanmès Kwéyòl Dimanch Gwa (Févwiyé 2009).

BONDYÉ, PAWDONNEN NOU

Bondyé, pawdonnen nou.
Bondyé, nou ka mandé'W
Pou ni an lanmityé pou nou.

Jézi, pawdonnen nou.
Jézi, nou ka mandé'W
Pou ni an lanmityè pou nou.

Senyè, pawdonnen nou.
Senyè, nou ka mandé'w
Pou ni an lanmityè pou nou

Bondyé, pawdonnen nou.
Jézi, pawdonnen nou.
Senyè, pawdonnen nou.
Jézi!

Patrick Anthony


GLORYA

1. Glòwifyé'W Bondyé anho an Syèl-la
Ban nou lapé'W asou latè-a.

Chorus:
Annou glòwifyé'W, glòwifyé'W, Bondyé
Annou wimèsyé'W, wimèsyé'W, Bondyé

2. Gason Papa Bondyé, nou ka onnòwé'W
Ti mouton Bondyé, nou ka glòwifyé.

3. Asou latè-a, Ou té lavé péché-nou
Pwan pityé pou nou, tann lapwiyè-nou.

4. Jézi Kwi an Syèl a dwèt di Papa
Ou sèl sé Gwan Mèt ki ni tout pouvwa.

5. Èvèk Lèspwi Sen-an épi Papa Bondyé
Nou ké glowifyé'w pou tout tan, Bondyé.

Cuthbert Joseph
(Musical arrangement and translation from Latin in memory of the late Theresa Morilla Montano.)


ALÉLOUYA

Annou chanté, Alélouya, chanté
Alé, Alé, Alé, Alé chanté, Alélouya
Chanté Alélouya

Pawòl-la tounnen an moun èk viv anpami nou
Pou tout ki wisivwé'y èk kwè an Li
I bay yo dwa pou yo sa vini Ich Bondyé.


NOU KWÈ

1. Ès ou ka kwè Bondyé sé papa-nou
li fè nou kon Li èk I enmen nou tout?

Chorus:
Senyé, nou ka kwè,
Wi, vwéman nou ka kwè!

2. Li voyé gason-y, Jézi Kwi
Né di Mawi, pou sové nou tout

3. Jézi, I mò, I wésisté
I monté Syèl-la épi la I wèsté

4. I ké vini an laglwa yon jou ankò
Pou jijé kon Wa yo ki ka viv, yo ki mò

5. Dyé Sennt Lèspwi-a, ka ba nou lavi
Ki sòti di Papa-a èk Gason-an?

6. Jézi ba nou asou tè-a
Sent maman légliz-la pou montwé nou chimen-an?

7. Bondyé ja pwépawé ban nou zanfan-li
Lavi étèwnèl épi adan lakay-nou ki an syèl-la?

8. Glwa o Pè, o Fis, o Sen Lèspwi
Glwa Latwinité!

Senyè, nou ka kwè! Amen! Amen! (x 3)

John Hudlin
(translated by Cuthbert Joseph in dedication to the late Archbishop Anthony Pantin, CSSp.)


SÉ BONDYÉ KI KA BAY NOU LAVI

1. Sé Bondyé ki ka bay nou lavi; annou glòwifyé'y
Lanmityé sé chimen'w Bondyé nou ké lévé vwa nou.

Chorus:
Kon sa nou glowifyé Papa
Glowifyé Gason'Y
Glowifyé Lèspwi
Sé pou nou tout sèl kwi.

2. Nou poté'w pen Bondyé, sa sé gwenn latè
Nou pòté lavi nou Bondyé, dépi nou té fèt.

3. Nou pòté'w diven, Bondyé, twavay la moun
Fwi dé lyenn-an, Bondyé, pòté dé latè.

4. Nou pòté lapwyiè, Bondyé, adan bon tjè-nou
Tout sèvis-nou, Bondyé, pou lézom asit.

5. Nou dansé pou Ou, Bondyé, pou glòwifyé'w tout tan
Aksèpté kado-nou, Bondyé, tout sa nou ni

Translated by Janet Fournillier


NOU KA OFÈ

1. Nou ka ofè pen épi diven, ki ka fè nou chonjé
Mannyè ou bay lavi'w an lanmityé pou nou.
Nou ka ofè, Papa, épi lanmen-nou, sèvèl-nou, èk tjè-nou.

Chorus:
Papa, nou ka ofè jòdi-a
Tout sa nou fè, tout sa nou ni.
Papa, nou ka ofè'W jòdi-a
Tout sa nou yé.

2. Papa, nou ka mandé'W pou aksèpté kado-a
Nou chak ka ofè'W jòdi an mannyè nou pé.
Pwan tout jwèté-nou, tout lapenn-nou, èk tout lavi-nou.
Bénni nou épi kado, pen èk diven.


HOZANNA

1. Dyé, Gwan Mèt Latè
Chèf, Syèl é latè
Gadé tout sa Ou fè
Wi, Ou ni tout pouvwa!

Chorus:
Papa Bondyé, Ou Sen
Dyé Sabaot, Ou Sen
Pè enfini, Ou Sen.

2. Hozanna, Ou ki anho!
Hozanna, O, O, Bwavo!
Hozanna, Wa tout latè!
Hozanna, Dyé Kwéyatè!


ÈLIVASYON

Jézi mò, Alélouya
Jézi wésisté, Alélouya
Jézi ké vini ankò, Alélouya
Amen, Amen (x 2)


PAPA-NOU

Papa-nou ki an Syèl-a
Sé pou yo wéspèkté non'W
Sé pou renya'W wivé
Pou fè vòlonté'W
Asou tè-a kon i ka fèt an Syèl-a
Ban nou jòdi-a pen nou bizwen chak jou
Pawdonnen péché-nou
Kon non ka pawdonnen yo ki fè nou mal
Pa kité nou andan tentasyon
Men delivwé nou anba tout sa ka mal
Konmandman épi pouvwa sé pou Ou menm sèl
Pou tout tan.


LAPÈ

Sé lanmityé, sé lanmityé, sé lanmityé ka fè latè tounen (x 3)
Sé lanmityé ka fè latè tounen.

Sé mwen, sé mwen, sé mwen ka fè latè tounen (x 3)
Sé mwen ka fè latè tounen.

Sé ou, sé ou, sé ou ka fè latè tounen (x 3)
Sé ou ka fè latè tounen.

Sé nou, sé nou, sé nou ka fè latè tounen (x 3)
Sé nou ka fè latè tounen.

Sé lanmityé, sé lanmityé, sé lanmityé ou pa ni pou péyé pou (x 3)
Ou pa n pou péyé pou li.


BA MWEN

Ba mwen yon ti bo, dé ti bo, twa ti bo, dou-dou (x 3)
Ba mwen yon ti bo, dé ti bo, twa ti bo
Ba mwen tout sa ou ni pou soulajé tjè-mwen.


BÈL TI-MOUTON BONDYÉ

O bèl Ti-Mouton Bondyé
O bèl Jézi
Ou tiwé (x 3)
Tout péché-nou (x 2)

O bèl Ti-Mouton Bondyé
O bèl Jézi
Ba nou lapé'W (x 3)
Jòdi-a.

Claudette Sinette


PAPA BONDYÉ

Chorus:
Papa Bondyé, Ou pa ni bout
Bay nou lapè, Papa, nou tout.

1. Non'W ja sanktifyé
Andan Ou nou ka kwè
Ou sèl sé Bondyé
Nou ka onnòwè.

2. Ou ni tout latè
Nou ka kwiyé'W Pé
Fè nou tout enmen'W
Èk fè vòlonté'W.

3. Pawdonnen péché-nou
Souplé Dyé sové nou
Délivwé nou di mal
Èk bay nou plis twavyé.??

4. Ou sav tout sa nou vlé
Èk sa nou méwité
Menm si nou anngwé ??
Ou bay nou lafwa.

5. Bay nou pésévéwans
Èk plis di lèspéwans
Ba nou dignité
Épi chawité.


DAMN-NOU GWADLOUP

1. Ou sé lasous di lavi-mwen
Anba lonbwaj'w épi pwotèskyon'w
Mwen pa pè mal, non doulè, non késoté ??

Chorus:
O Mawi, Maman di anpil lapé
Lavièj afab, avèk non GWADLOUPÉ
A la mòn, nou touvé wòz-a livè
Tout lamondla, touché pa lanmityé'w.

2. Asit a lakwaz bwa'w
Pan ni otjenn bagay kisa mwen bèzwen
Anyen pa dékouwaj, anyen pa akablé mwen.

3. Ou sé lazétwèl a lanmè
Kanòt-mwen piti, lamawé tèlman ho
Mè, épi'w pou gidé, mwen ké wivé kay-tè mwen.

4. Ou sé labadijou ??
Ou fè piti, Gason di Papa
Tout lavi-mwen, mwen ké maché èvèk-ou.


ANNOU OBLIYÉ KÒ-NOU

1. Annou obliyé kò-nou
Èk magnifyé Jézi èk adòwé'Y
Wi, adòwé'Y, Jézi Kwi Senyé.

2. Annou obliyé kò-nou
Èk katjilé Jézi èk adòwé'Y
Wi, adòwé'Y, Jézi Kwi Senyé.

3. I sé tout mwen posédé
Mwen doubout antyè an li, èk adowé'Y
Wi, adòwé'Y, Jézi Kwi Senyé.

4. Jézi mò pou péché-mwen
Sél sa mwen kay sa fè, sé adòwé'Y
Wi, adòwé'Y, Jézi Kwi Senyé.


GLORYA

Chorus:
Glorya, Glorya, Glorya, Glorya (x 2)

1. Mi mizè, fini byen asou latè
Mi malèz èk doulèz fini byen.
Pis Bondyé voyé Jézi sé sèwten
Tout latè-a oblijé chanté

2. Glorya, Glorya, Glorya, Glorya
Bondé épi nou atjwèlman
Glorya, Glorya, Glorya, Glorya
Nou kontan, pis Jézi ka ba nou lavi

3. Di nou ki, moun-zòt-yé ki ka chanté
Pis nou fè zòt, zòt gamen, zòt bèl?
Pa pè nou, pis nou sòti ho Bondyé
Nou ka fè sa yo di nou an Syèl.


PATOIS ADAN PARANG

1. Sé tan pou nou chanté Patwa
Lè tan Nwèl
Nou pa ni pou chanté panyòl la touslè
Ti ni mou Kwéyòl abèl peyi-nou
Patwa adan parang ka sonnen pli dou

Chorus:
Sé lontan nou ka palé Patwa nou
Kité moun konnèt nou sa chanté tou
Kité moun konnèt nou sa chanté tou

2. Sé vyé moun-la kité Patwa-a pou nou
Nou ni pou pasé pou sé jennès-la tou
Panyol-la vini asit lontan, sa sé vwé, mé sa pa di ani
Panayol nou sa chanté.

3. Tout moun ka kwè jan Paramin sé jan panyòl
Mé yo pa konnèt nou sé French Kwéyòl
Lontan sé ani Patwa nou té ka palé
Mé jòdi sé ani panyòl yo vlé nou chanté.