Bib-la - The Bible

Vèzyon - Versions


Ayisyen

Audio
Print

St. Lucian

Audio
Print

Samples

Our Father (Evanjil sélon Matyé 6 vèrsé 9-13)


Dominican

Papa Bondie Ou pa ni bout
Ban nou lape Papa nou tout
Non'W ja sanngtifye
Adan Ou nou ka kwe Ou sel se Bondie
Nou ka onowe Ou ni tout late
Nou ka kwiye'W Pe
Fe nou tout enmen'W e fe volonte'W
Padonne peche nou, Souple Die sove nou
Delivwe nou di mal, e ban nou pli twavay.
Ou sav tout sa nou vle e sa nou mewite
Menmsi nou engwa, Ou ban nou lafwa
Ban nou pesevewans e pli di lespewans
Ban nou dignite epi chawite.

Composed by Fr. Eustace Thomas.
Sent by Msgr. William John-Lewis

French Guianese

Nou papa ki laro annan syèl-a !
Fè nou tout rèspèkté to non ;
Fè to rwayonm vini ;
Fè to volonté fèt asou latè kou annan syèl-a.
Bay nou jòdla nou dipen pou chak jou to fè jou ;
Padonnen nou tousa nou fè ki mal,
Kou nou ka padonnen tousa ki fè nou mal
Pa mennen nou annan chimen tantasyon-an
Mé souplé sové nou di lanmen Djab-a
Paské rwayonm-an, pwisans-a, glwar-a, tout a di to, dipi lanninannan jouk lanninannan. Amenn !

Haitian
Papa nou ki nan syèl la, Nou mande pou yo toujou respekte non ou.
Vin tabli gouvènman ou, pou yo fè volonte ou sou latè, tankou yo fè l' nan syèl la.
Manje nou bezwen an, ban nou l' jòdi a.
Padonnen tout sa nou fè ki mal, menm jan nou padonnen moun ki fè nou mal.
Pa kite nou nan pozisyon pou n' tonbe nan tantasyon, men, delivre nou anba Satan.
Paske, se pou ou tout otorite, tout pouvwa ak tout lwanj, depi tout tan ak pou tout tan. Amèn

St Lucian

Papa nou ki an syèl,
Nou ka pwédyé pou tout moun onnowé’w kon Bondyé.
Nou ka pwédyé pou tout moun vini anba kondwit ou,
épi pou tout moun obéyi’w asou latè-a menm kon tout sa ki an syèl ka obéyi’w.
Ban nou jòdi-a manjé-a nou bizwen-an.
Pawdonnen nou péché nou
menm kon nou ka pawdonnen moun ki fè nou mové.
Pa kité nou tonbé anba tantasyon,
Mé délivwé nou anba lanmen Denmou-an.